gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op bestuurlijk niveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht van elke school van Amstelwijs). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft. De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij, om het bestuursbeleid toe te lichten.
De GMR komt in een schooljaar zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 20.00 uur op de Bouwerij 102 in Amstelveen en zijn openbaar.
 

Namens De Linde zitten in de gmr:

Heleen Hayes namens het team van onze school.
Robert Middelveen namens de ouders van onze school.

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact