Medezeggenschapsraad

Als u echt wilt meepraten en beslissen over de school, kunt u zich beschikbaar stellen als lid van de Medezeggenschapsraad. De MR geeft adviezen of kan besluiten nemen over zaken waar instemming van de MR voor nodig is. De MR heeft als taak de belangen te behartigen van ouders, leerlingen en personeel. In het belang van een goede schoolorganisatie bevordert de MR het overleg tussen directie, personeel, ouders en bestuur. Er kunnen vragen gesteld worden, advies geformuleerd worden t.a.v. het schoolbeleid. Belangrijk voor het functioneren van de MR is het contact tussen MR-leden en hun achterban. De leden van de MR zijn en blijven graag op de hoogte van wat er binnen en rondom de school speelt. De MR nodigt u als ouders daarom ook uit contact met ons op te nemen, wanneer het gaat over zaken die het belang van de school en van het onderwijs voor de kinderen betreffen. Wij zullen omgekeerd u ook via ouderavonden, nieuwsbrief regelmatig informeren en om uw mening vragen.

De MR bestaat op onze school uit drie teamleden en drie ouders. Zij vertegenwoordigen hun achterban, maar stemmen op persoonlijke titel (zonder last en ruggenspraak). In het MR-reglement is vastgelegd voor welke beleidszaken op schoolniveau de MR instemmings- of adviesrecht heeft. De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De goedgekeurde notulen van de vergaderingen kunt u hieronder inzien. Aan het einde van het schooljaar brengt de MR een jaarverslag uit.
 

De samenstelling van de MR is als volgt:

Namens de ouders:

Aldo Rombach, vader van Enzo (groep D) en Felice (groep A)
Voorzitter

Mike Evers, vader van Daan (groep C)

Frans Roukes, vader van Silvan (groep D) en Leah (groep A)
vacature GMR-lid namens ouders van De Linde

Namens het personeel:

Saskia van den Broek
Nicole van der Spek
Nienke Wolkers
Heleen Hayes, GMR lid namens personeel van De Linde

Vergaderdata MR schooljaar 2022-2023

11 oktober 2022 19.30u-21u
2 februari 2022 19.30u-21u
7 maart 2023 19.30u-21u
3 april 2023 19.30u-21u
22 juni 2023 19.30u-21u
11 juli 2023 19.30u-21u

De MR is te bereiken op mr@montessorischooldelinde.nl

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact