Verlofaanvraag


In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Zodra een kind naar school gaat, is het van belang dat een kind een regelmatige schoolgang heeft - het houdt zich aan de schoolregels. Dus ook voor een kind van vier jaar, dat nog niet leerplichtig is, vraagt u verlof aan, zodat school op de hoogte is van de afwezigheid van uw kind.
Met grote regelmaat krijgen wij als school verzoeken van ouders tot verlof buiten de schoolvakanties. Uiteraard gunnen wij u alle leuke uitstapjes van harte en begrijpen wij het ook goed dat u op weg naar uw wintersportbestemming voor de file uit wilt rijden. Maar wij hebben met wettelijke kaders te maken waaraan wij ons moeten houden. Wanneer wij meewerken aan verlof buiten de vakanties dat niet past binnen deze kaders, zijn wij als school in principe strafbaar. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regeling mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo een uitzondering houden. De uitzonderingen en de bijhorende regels staan in de bijlage beschreven.

 

Download hier de regels omtrent verlof.

Informatie over Recht op onderwijs en Leerplicht van de gemeente Amstelveen

Information on Right to education and compulsory education (leerplicht), from the Amstelveen municipality

 

Hoe dient u een aanvraag in?


Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de administratie. De directeur neemt zelf een besluit over een verlof aanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan tien dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.
Vraagt u vakantie buiten de schoolvakantie aan, voeg dan een  ingevulde Vakantieverklaring werkgever / zelfstandige bij.

Verlof aanvraag tot en met 10 schooldagen 
Verlof aanvraag vanaf 10 schooldagen
Application form for exemption
Verklaring werkgever / zelfstandige

 

Religieuze feestdagen


Als uw kind verplichtingen heeft vanwege geloofs- of levensovertuiging, deelt u uiterlijk twee dagen van tevoren mee via info@montessorischooldelinde.nl. U mag voor niet-christelijke feesten één vrije dag per feest aanvragen.

 

Bezwaar


Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient dit bezwaar in bij de directeur van de school, die het zal voorleggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Amstelveen.

 

 

Ongeoorloofd verzuim


Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

 

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact