Documentatie

Hier vind u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schooljaarplan

Het schooljaarplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit plan wordt jaarlijks aan de MR ter instemming voorgelegd.
In de nieuwsbrief worden de ontwikkelpunten en evaluatie van de ontwikkelpunten gepubliceerd.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Schoolgids 2022-2023

Procedure passend onderwijs

Hierin staat beschreven hoe de invulling van passend onderwijs wordt gegeven.

Procedure Passend onderwijs

Schoolondersteuningsplan

In een schoolondersteuningsplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is.

Het ondersteuningsdocument wordt nog online gezet.

Schoolondersteuningsprofiel

Hierin staat beschreven wat de school biedt op het gebied van zorg voor haar leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

School ondersteuingsprofiel wordt nog online gezet.

Anti-pestprotocol

In het pestprotocol kunt u lezen wat er preventief gedaan wordt aan pesten en welke stappen er worden genomen als er gepest wordt. Op school is een pest coördinator aangesteld.

Anti-Pestprotocol

Verlof aanvragen

Als u extra verlof wilt aanvragen kunt u onderstaande formulieren printen en ingevuld bij de directie afgeven.

Verlof aanvraag tot en met 10 schooldagen 
Verlof aanvraag vanaf 10 schooldagen
Application form for exemption

Leerplicht

Protocol gescheiden en/of niet samenwonende ouders


Coronabeleid
Actueel coronabeleid

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact