In-, door- en uitstroom

 

 

Instroom


De meeste kinderen stromen in als ze vier jaar zijn. Een eventuele instroom van oudere kinderen is in de meeste gevallen het gevolg van verhuizing naar Amstelveen, ook dat komt regelmatig voor. Plaatsing van zogenaamde zij-instromers volgt nadat er een kennismakingsgesprek is gehouden met de directie. Wij betrekken altijd onze intern begeleiders bij het plaatsen van een zij-instromer.
Hierbij worden de inschrijfprocedures toegelicht.

 

 

 

 

Aanmelden


Aanmelden op onze school is mogelijk in het jaar dat het kind drie jaar wordt. Wij verwachten van onze ouders dat zij de Montessori uitgangspunten onderschrijven. Ouders melden hun kind aan met een aanmeldingsformulier, zoals beschreven op onze pagina 'Aanmelden toekomstige kleuters'. Ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt de aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving. Ouders ontvangen hiervan bericht en informatie over de groep waarin het kind geplaatst wordt.
Voor vierjarigen die extra ondersteuning nodig hebben wordt bij aanmelding samen met ouders, directie en IB’er gekeken of de school de benodigde zorg kan bieden.

 

Zij-instroombeleid

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het probleem dat mogelijk ten grondslag ligt aan de schoolwisseling goed in kaart gebracht. De onderwijsbehoeften van het kind moeten duidelijk zijn, pas dan kunnen wij als school beoordelen of wij het kind een passend onderwijsaanbod kunnen bieden.
Het kind draait tenminste twee dagdelen mee in de groep. De leerkracht maakt observaties over zijn werkhouding en gedrag.
Onze intern begeleider neemt contact op met de school van herkomst voor aanvullende informatie.
Aan het einde van de procedure nemen de directie en de IB’er een besluit of de school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Bij een positief besluit kan het kind indien er plek is in de groepen, geplaatst worden. Wanneer de school niet tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, wordt het besluit om niet te plaatsen met motivatie aan ouders verteld.
Meer informatie over het aannamebeleid is te vinden op www.amstelwijs.nl en www.onderwijsgroepamstelland.nl.

Doorstroom

In principe stromen leerlingen eenmaal per jaar - aan het eind van een schooljaar - door naar een volgend groep. Het kan echter zijn dat de school - op grond van de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling van het kind - meent dat kans op een succesvolle overstap naar een volgend leerjaar te klein is. Dit wordt met u besproken in de 10-minutengesprekken. Soms plannen wij hiervoor een extra gesprek in. Samen met de ouders wordt gezocht naar de beste oplossing in het belang van het kind. Het zorgteam van de school heeft hierin een adviserende rol.

 

 

Uitstroom

Na acht jaar basisonderwijs is uitstroom naar het voortgezet onderwijs mogelijk. De leerlingen van groep 8 doen mee aan de doorstroomtoets van IEP. Het is een verplichting van het ministerie om de kennisontwikkeling van leerlingen uit deze groep te meten in vergelijking met leeftijdgenoten.
De resultaten van de afgelopen acht jaar (via het leerlingvolgsysteem) en de opvatting van de school en ouders worden meegenomen in de advisering naar het voortgezet onderwijs. Het advies wordt in januari met de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 8 individueel besproken.

We stellen het advies, dat elke leerling uit groep 8 in januari krijgt, zo zorgvuldig mogelijk op, gericht vanuit het individuele kind. Geprobeerd wordt voor ieder kind de juiste keuze te maken, zodat het op een school terechtkomt waar het optimaal tot zijn recht kan komen, zo goed mogelijk kan presteren en binnen de daarvoor gestelde termijn het einddiploma kan behalen.

Na inschrijving op een V.O.-school via de zogenaamde ‘Kernprocedure’ vindt er met de leerkracht en V.O.-school een zogenaamde "warme" overdracht plaats. Hierbij worden de leerlingen doorgesproken, ontvangen de V.O.-scholen een onderwijskundig rapport van de leerlingen en is de overdracht naar de V.O.-school voltooid. De Kernprocedure is een door alle VO-scholen afgesproken procedure om leerlingen al dan niet te plaatsen.
Van leerlingen, die door omstandigheden de school voor het einde van groep 8 de school verlaten (bijv. door verhuizing) wordt een onderwijskundig rapport geschreven. Hierin staan alle relevante gegevens vermeld, die voor de nieuwe school van belang zijn. Tevens dient er door de school een uitschrijfformulier ingevuld te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019  2018  2017  2016  2015 2014 2013
 Gymnasium  0  0  1  2  2
 VWO  2  3  6  6  4  4  9
 HAVO/VWO  3  1  2  8  1  1  7
 HAVO  3  1  1  2  4  5  1
 HAVO/VMBO-T  1  3  1  2  4  5  1
 VMBO-T  2  5  4  5  6  1  5
 VMBO-GL  1  0  0  0  0  0  0
 VMBO-K  4  1 2  3  3  0  0
 VMBO-B/K  1  1 5  1  0  0  0
 VMBO-B  0  0 2  1  0  0  0
 Praktijkschool  0  0 0  0  0  0  1
 Kopklas  1  0 1  2  0  0  0

 

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact